Terms

Gebruiksvoorwaarden

1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur waarborgt in geen enkele mate de actualiteit, de nauwkeurigheid, de volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Vorderingen aangaande de aansprakelijkheid tegen de auteur, gebaseerd op grond van materiële of ideële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie, en/of die door onvolkomen en onvolledige informatie, veroorzaakt wordt, zijn principieel uitgesloten, in zoverre dat de auteur geen aanwijsbare opzet of grove nalatigheid kan verweten worden. Elk aanbod is vrijblijvend en op generlei wijze bindend. De auteur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor, gedeelten van de pagina’s of het volledige aanbod zonder uitdrukkelijke mededeling te wijzigen, aan te vullen, te laten vervallen, of de publicatie tijdelijk of definitief aan te passen.

2. Verwijzingen en links
In geval van directe of indirecte verwijzingen naar andere webpagina’s (‘hyperlinks’), die buiten de verantwoordelijkheid liggen van de auteur, kan er uitsluitend sprake zijn van aansprakelijkheid indien de auteur van de inhoud kennis had en indien het hem technisch en binnen het redelijke mogelijk zou zijn geweest de toegang tot de onwettige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het ogenblik van het tot stand brengen van de link, de gelinkte pagina’s geen zichtbaar onwettelijke inhoud bevatten. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina’s, heeft de auteur geen enkele invloed. Dienvolgens distantieert hij zich nadrukkelijk van de volledige inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’s die na het tot stand brengen van de link gewijzigd worden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gevestigde links en verwijzingen zoals voor alle inbreng door derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, fouten bevattende of onvolledige inhoud, en in het bijzonder voor schade die door het gebruik of het niet- gebruik van aangeboden informatie van deze aard ontstaat, is alleen de aanbieder van deze pagina verantwoordelijk, naar dewelke verwezen wordt, niet diegene die door middel van links zonder meer naar de respectievelijke publicaties verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur is ertoe gehouden zo goed als mogelijk in alle publicaties de auteursrechten op de diagrammen, standaarddocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door zelf gemaakte diagrammen, documenten, videosequenties en geleverde teksten te gebruiken, of diagrammen, documenten, videosequenties en teksten te gebruiken die vrij van rechten zijn. Alle in het internet aanbod benoemde merken en eventuele door derden beschermde merken en tekeningen zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de respectievelijke van kracht zijnde merkenrechten en aan de eigendomsrechten van de respectievelijk geregistreerde eigenaars. Enkel en alleen op basis van het slechts vernoemen kan niet de conclusie getrokken worden dat merken niet beschermd zijn door de rechten toebehorend aan derden! De auteursrechten op de gepubliceerde werken, die door de auteur zelf worden geleverd, blijven alleen de auteur van de pagina’s toebehoren. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke diagrammen, standaarddocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties zijn niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat tot het ingeven van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mail adressen, namen, adressen) bestaat, dan is het prijsgeven van die gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis van de gebruiker. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - zover technisch mogelijk en redelijk - eveneens zonder aanwijzing van dergelijke gegevens en/of door middel van anonieme gegevens hetzij door middel van gegevens onder pseudoniem. Het gebruik van de contactgegevens die afgedrukt worden of op vergelijkbare wijze worden gebruikt, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers, evenals e-mailadressen, voor niet door derden uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van wat men Spam-Mails noemt en die dit verbod overtreden worden uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient als onderdeel van het huidig internet aanbod, naar dewelke hier verwezen wordt, beschouwd te worden. Voor zover delen of de verschillende formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden overeenstemmen met de van kracht zijnde rechtstoestand, zullen de andere onderdelen van dit document onveranderd blijven wat betreft hun inhoud en hun geldigheid.